Internationellt kontaktnät.

 

Licenschefen-att-hyra har dels ett person-

ligt kontaktnät med advokatbyråer och

revisionsfirmor över hela världen, dels

tillgång till Exportrådets samlade resurser.

Här kan han till exempel anlita specialis-

ter  på införsel- och provningsbestämmel-

ser från Exporttekniska avdelningen,

experter på skatte- och EG-rätt från Insti-

tutet för Utländsk rätt eller länderspecia-

lister på Exportrådets egna utlandskontor

och de svenska ambassaderna.

 

Lars Åkerman – Licenschef-att-hyra.

 

Exportrådets Licenschef-att-hyra heter

Lars Åkerman. Sedan mitten av 60-talet

har han hjälpt svenska företag att förhandla

fram lönsamma licensavtal ibland annat

Japan, Korea, Hongkong, Singapore,

Sovjetunionen, västeuropa och Nord-

amerika. Han har varit ordförande i

Licensing Executives Society (LES)

Scandinavian Chapter, en internationell

sammanslutning av teknikhandels-

exporter. Lars Åkerman medverkar ofta i

kurser i licensfrågor och har skrivit en rad

böcker i ämnet.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 


Lars Åkerman – Licenschef-att-hyra