Låt oss anta att det finns ett intresse utom-

lands för ditt företags produkter. Men att

problemet just nu är att ni saknar resurser

att etablera er på alla marknader där det

finns möjligheter.

 Då kan licensering vara ett lönsamt

Alternativ. Utomlands är det vanligt

förekommande affärsform. I Sverige har

den, trots flera framgångsrika exempel,

hittills använts med viss återhållsamhet.

Orsakerna är flera: Många anser att ett

Licensavtal innebär vissa risker. Den fram-

tida  handlingsfriheten kan begränsas.

Licenstagaren kan förvandlas till konkur-

ent. Osv.

 Men riskerna går att eliminera. Med till-

räcklig erfarenhet och tillräckliga kunska-

per om de fällor och fel som är förknippade

med licensförsäljning och teknikhandel,

är möjligheterna att snabbt täcka intres-

santa marknader och få hög avkastning

på insatt kapital mycket goda. Vad som

krävs är en kombination av marknads-

föringskunnande, förhandlingsvana, juri-

diskt kompetens och förmåga att förstå

tekniska och kommersiella samband. På

många svenska företag saknas denna

specialistkompetens.

 På exportrådet finns därför en speciell

Licenschef-att-hyra, som kan hjälpa ditt

Företag med allt som har med licensförsälj-

ning och teknikhandel att göra.

 

 

HIAB AB är pionjär och världsledande inom produktområdet hydrauliska fordonskranar. Vid licensfösäljning och joint ventures runt om i världen har man använt Exportrådets Licenschef-att hyra som rådgivare.