Prissättning. Kostnaderna för att överföra

kunnande och teknik till licenstagaren

måste gås igenom i detalj. Det kan handla

om teknisk dokumentation, utbildning av

licenstagarens personal, teknisk assistans

med mera. De möjliga intäkterna beräk-

nas på basis av licensgivarens produktkal-

kyl. Cirka 25% av licenstagarens brutto-

överskott brukar vara en skälig ersätt-

ning.

 Sedan tittar man på hur licensersätt-

ningen ska lyftas. Hur mycket ska betalas

vid avtalets undertecknande och hur ska

den löpande royaltyn beräknas; x%

nettofösäljningsvärdet eller y kr per pro-

ducerad enhet plus omräkningsindex med

hänsyn till inflation.

 Frågan om minimumroyalties och hur

sådana ska kunna förhandlas fram disku-

teras, liksom möjligheterna att ta ut ett

överpris på levererade nyckelkomponen-

ter för att få upp lönsamheten i affären

och för att få ökad kontroll av licenstaga-

ren.

 

 

Taktik. Licenschefen-att-hyra som själv

varit med om hundratals licensförhand-

lingar kan lägga upp riktlinjer för för-

handlingar och avtal. Här är det viktigt att

ta upp hur man ska hindra licenstagaren

från att bli morgondagens konkurrent,

hur man ska minska risken för kopiering,

hur produktansvars och garantifrågorna

ska hanteras, hur avtalet eventuellt ska

kunna förlängas, hur sekretessproblemen

ska lösas osv.

 

 

RST Sweden har utvecklat ett av världens mest avancerade system för att kunna mäta vägbeläggningarnas kondition. Exportrådets Licenschef-att-hyra har hjälpt dem att genom licensering och joint ventures exportera sitt kunnande.

 

 

 

 Stolpar eller färdigt avtalsförslag. Licens-

chefen kan utforma stolpar för ett licens-

avtal eller skriva ett helt färdigt avtalsför-

slag som kan ligga till grund för förhand-

lingarna.

 

 

Förhandlingar. Med sin personliga erfa-

renhet av licensförhandlingar över hela

världen kan Licenschefen-att-hyra göra en

aktiv insatts under själva förhandlingen.

Före förhandlingarna gör företaget och

licenschefen en rollfördelning och be-

stämmer vem som ska säga vad och när det

ska sägas.